Horizon Cebu 101

GF Horizon 101 Cebu, Mango Ave., Cebu City